Man kan jämföra coaching med att vara på en resa till framgång

Resan har sitt fokus på att förflytta eller rättare sagt utveckla individen från ett läge till ett annat. Coaching handlar om kommunikation och lärande. Coaching är ett verktyg för förändring till något bättre. Coaching innebär respekt och stort intresse för andra människor och deras utveckling.

Coachprocessen

Coachprocessen startar med att definiera nuläget och det önskade läget – målet & förändringen du vill uppnå. Den fokuserar på individens önskan till förändring och de valmöjligheter som uppstår på vägen mot målet. Individen får nya insikter, större medvetenhet och en tydlig bild av hur hen kan uppnå sitt önskade läge. Coachen agerar som en processledare för utvecklingen genom att vara transparent och värderingslös.

Du har alla svaren

Inom coaching är utgångsläget att personen som blir coachad har alla svar själv. Svar som bland annat baserar sig på tidigare erfarenheter och kompetenser, men som kan vara svåra att plocka fram. Coachens roll är att hjälpa personen att hitta svaren på sina frågor och exempel på verktyg som vi använder är lyssnandet, återspegling och givetvis frågor. För att personen ska få ut så mycket som möjligt av sin resa så är det viktigt att vi som coacher lyssnar på vad personen säger, oavsett om det sägs via munnen eller kroppsspråket. Små nyanser i röstläget och tonfallet kan säga en hel del och bli nyckeln till ett nytt utvecklingssteg.

”Jag uppfattade att du sänkte rösten när du berättade om det där tillfället – hur kändes det? Vad är det som får dig att känna så? Hur skulle du kunna göra annorlunda? Vad krävs för att du ska förändra detta? Hur märker du att du har lyckats? När du har lyckats – vilken känsla kommer du att känna? Och så vidare.”

Coachen sammanfattar 

Genom att vi som coacher sammanfattar och återspeglar det som personen berättar får denna en möjlighet till en perspektivförskjutning. ”Om jag sammanfattar det du just har berättat så skulle det låta såhär….. Hur tänker du när du nu har hört din egen historia? Vad är det som känns positivt i detta? Vad var det som ledde fram till framgången? Och så vidare”.

Vi jobbar i stort sett enbart med öppna frågor, där du varken kan svara ja eller nej – du måste helt enkelt berätta något. Som coacher nöjer vi oss sällan med det första svaret utan vi går vidare med fler frågor tills vi kommer ner på djupet. Frågorna börjar ofta på hur och vad, men även uppmaningar är bra verktyg – beskriv lite mer, berätta mer.

I slutet av varje coachtillfälle sätter den coachade personen upp mål som ska uppnås och actions – vad som ska genomföras, för att nå målet. När personen når sitt mål så har den inre resan förflyttat hen till en ny nivå med nya utmaningar.

Celavi Verksamhetsutveckling – flera av våra konsulter är Diplomerade ICF Coacher

Ladda ner guiden "Steg för steg: Så genomför ni en bestående förändring"