Hållbarhetspolicy

– Kvalitet och miljö

– Likabehandlingspolicy

Celavi Verksamhetsutveckling utvecklar hållbara individer och organisationer.

Som samhällsbyggare tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och samhällets behov av väl fungerande och hållbara produkter och leveranser. Ett ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Vid planering av kvalitetsledningssystem bör kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper som är relevanta för verksamheten identifieras utifrån

  1. lagar och föreskrifter
  2. egna definierade kvalitetskrav och mål
  3. klienters behov

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Visionen innebär att till år 2030 avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred. Genom de 17 Globala målen för hållbar utveckling kan det uppnås. I alla länder. För alla människor. Tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter strävar Celavi ständigt efter att bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.

Våra fokusmål är framförallt att bidra till:
Hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, fredliga och inkluderande samhällen.

Vi vill göra skillnad!

Vill du ta del av hela vår hållbarhetspolicy – kontakt@celavi.se