Gruppdynamik – en bra grund för att skapa framgångsrika organisationer och team

I takt med att tempot höjs i vardagslivet, inte minst på våra arbetsplatser, ökar kraven på att ha fungerande arbetslag som kan bidra till helheten på ett mer självständigt sätt. Kunna dra egna slutsatser, hitta lösningar och fatta beslut mer självständigt.

En ny projektgrupp, nya medlemmar i ledningsgruppen, behov att vitalisera – irritation och sjunkande motivation? En särskild utmaning som kräver god ansats?

Celavi har utarbetat en  process – Framgångsrika Team

För att underlätta och för att organisera framgångsrika team och organisationer. Den följer de gruppdynamiska utvecklingsstegen med insatser som tydligt klarar ut VARFÖR, VAD och HUR.

Vi utgår ifrån och skapar samsyn kring,

  • UPPGIFTEN  Hur ser uppdraget ut – hur formulerar vi gemensam vision och vilka är målen? Vägen framåt och nästa steg?
  • TEAMET Hur är teamet unikt, på vilket sätt visar det sig? Hur agerar och kommunicerar teamet? Hur tillvaratas teamets resurser bäst?
  • INDIVIDEN Var och ens roll i teamet, beteendestilar och hur vi visar respekt inom teamet och utåt?
  • SPELREGLER Teamets värderingar och formella och informella spelregler? Tillämpningar i vardagen?
  • MOTIVATION Vad som motiverar och demotiverar. Teamets och medlemmarnas individuella drivkrafter? Motivation på kort och lång sikt, teamets inre och yttre triggers? Förmågan att tänka i möjligheter?
  • PRESTATIONSNORM Teamets syn på kraven att lyckas och realismen i det? Vad är rimligt och möjligt – hur skapar teamet balans mellan prestation och arbetsklimat, välbefinnande

Framgångsrika Team presterar utifrån passion, kommunikation och engagemang!

Ladda ner guiden "Framgångsrika team"