Att hela tiden utvecklas för att bli mer effektiva är något alla verksamheter ständigt måste arbeta med.

För oss innebär effektivitet att man gör rätt saker på rätt sätt, och att alla involverade förstår sin del i processen. Hög effektivitet ger ökad lönsamhet, högre kvalité, nöjdare medarbete och kunder.

Effektiviseringsarbetet måste drivas som en långsiktiga strategiska strävan och med ett stort helhjärtat engagemang och involverande från dina medarbetare.

Det Celavi tillför är lång och bredd erfarenhet från effektiviseringsprojekt i vitt skilda typer av verksamheter.

Våra metoder bygger på vedertagna metoder och verktyg, men med ökat fokus på de människor som är involverade.

Genom att kombinera rätt metodik, rätt kompetens och rätt verktyg skapar vi förutsättningar för att ni når era strategiska effektivitetsmål.

Effektiviseringsarbete genom Lean handlar om att ha ett synsätt och arbetssätt i verksamheten som skapar värde för kunden. Det är det värdeskapande som ska fokuseras på och optimeras, medan det icke värdeskapande ska ifrågasättas och minimeras.

Ett ledningssystem hjälper dig att få överblick och att lättare kunna ta rätt beslut.

Det innehåller principer för hur du planerar, leder, följer upp, utvärderar och förbättrar din verksamhet på ett systematiskt sätt.
Vårt systematiska tillvägagångssätt anpassas efter förutsättningarna och behoven i din organisation. Vi skapar,  ett Lean-Inspirerat förhållningssätt i organisationen.

Vissa delar är oftast återkommande, som exempel.

  • Det behövs en röd tråd mellan de förändringar ni vill göra för att nå era långsiktiga mål, och de val av vägar i Lean-arbetet ni vill gå.
  • Att ledarna har en tydlig bild över vad Lean innebär och hur de ska arbeta med det inom sin verksamhet.
  • Att Lean-arbete är anpassat utifrån den specifika verksamheten.
  • Uthållighet!