Fler och fler använder coacher och mentorer för att effektivisera verksamheten. Coaching är en viktig del för kompetensutvecklingen och karriärutveckling inom företag, från strategisk nivå ner till individnivå. Coaching hjälper ledare och medarbetare att lyckas.

På Celavi är vi seniora verksamhetskonsulter som arbetar med både mentorskap och coaching. Flera av oss är diplomerade coacher. Utbildningskravet motsvarar ACC-certifiering enligt International Coaching Federation (ICF).

Coachingsamtal – aktivt lyssnande och frågor som håller tanken i rörelse

Coachen hjälper dig att hitta verktyg för att nå dina mål och hitta lösningar på saker du upplever som jobbiga och svåra genom självreflektion under professionell ledning.

Samtalsformen är byggd på coachens aktiva lyssnande och frågor som varken värderar, dömer eller leder utan hjälper dig att hålla tanken i rörelse för att uppnå dina mål – en bättre situation och bättre resultat.

Så går coaching till

Vi skapar en målbild och har dialog om vad det skulle ge dig för positiva konsekvenser om du förändrar din situation och ”tar bort” dina jobbiga saker och tar tag i dina utmaningar.

Tillsammans diskuterar vi oss fram till vilka actions och handlingar du ska och behöver fokusera på

Motivationscoaching

Det är vanligt att vi människor någon gång i livet känner oss otillfreds och missnöjda med oss själva, vår situation i livet eller på arbetet. Målet med Motivationscoaching är att hitta ny energi, lust, mening och engagemang.

Coaching för ledare och chefer

Känner du att du är otydlig i din ledarroll, att du inte når dina affärsmål eller känner dig omotiverad och stressad över din situation – på jobbet och/eller hemma? Då är coaching ett fantastiskt verktyg.

Affärscoaching eller Mentorskap

Ett mentorskap leder till en personlig och yrkesmässig utveckling som ofta breddar väg för större och fler möjligheter till karriärutveckling. Det är alltid mottagaren som bestämmer inriktning men ofta fokuseras samtalet på yrkesrollen och hur den kan utvecklas vidare med hjälp av råd från någon som har den seniora erfarenheten.

Affärscoaching

Det här är en form av mentorskap, där erfarenheter från coachen/mentorn skapar insikter hos personen både i sitt sätt prioritera och agera men även i affärsmässig rådgivning.

Affärscoaching handlar om att frigöra individers och teams möjligheter att maximera sina prestationer/sin fulla potential! Att utveckla beteenden som gagnar både personen själv och deras företag/organisationer.

Målet med affärscoaching är professionell utveckling av personen relaterad till roll och ansvar i företaget – men för att lyckas måste coachingen även vara i samklang med hela individens drivkrafter, agerande och värderingar.

Målgrupp

Chefer, ledningsgrupper och team som behöver utveckla sig inom områden som är väsentliga för företagets/organisationens utveckling.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en strukturerad process för professionell och personlig utveckling av chefer, nyckelpersoner och team i linje med organisationens mål och behov för tillväxt och ökad lönsamhet.

Affärscoachingen är en processen innehåller fyra steg:

Coachingmodell Celavi

  1. Insikter om verksamhetens utmaningar framåt.
  2. Beskrivning av personens roll och ansvar i verksamhetens utveckling – samt vad detta ställer för krav på beteende och kompetens inom ledarskapet.
  3. De krav/förväntningar som ställs på personens beteende och kompetens sätts i relation till nuvarande beteende och kompetens, som vi tar fram genom en 360° kartläggning och/eller DISC –drivkrafter- & beteende analys. Där utkristalliseras de viktigaste utvecklingsområden som coachingen bör fokusera på (normalt inte fler än två prioriterade områden).
  4. Coach/Mentorprocessen – stöd till personen att arbeta med sina utvecklingsområden i sin vardag och träna på de beteenden som behöver utvecklas.

Så går det till

  • En process med individuella coach/mentorträffar ca. 1 ggr/månad
  • Varje träff lyfter fram Mål & Syfte – vad vill personen få ut av dagens träff och vilka områden/utmaningar finns
  • Varje coachträff avslutas med – 3 viktigaste fokus & actions till nästa träff
  • Uppföljning av – ” 3 viktigaste fokus” sker alltid vid nästkommande träff
  • Har actions gjorts – vad blev resultatet – vilken lärdom/insikt att ta med sig?

Vi ansvarar för processen och stödjer personen i varje steg. Vi ger de metoder och verktyg som behövs för att lyckas. 

Exempel på några av våra kunder

En Marknadschef på ett exportföretag har fått i uppdrag att öka lönsamheten genom ökad försäljning internationellt. Vilka marknader och vilka samarbetsparter behövs för att lyckas med etableringen utomlands?

En chef för en detaljhandelskedja – kedjan har just köpt upp en konkurrent. Utmaningen att förena två olika företagskulturer och få hela verksamheten lönsam. Fokus på både effektiv organisation och ökad lönsamhet.

En enhetschef på en myndighet eller kommun och har blivit befordrad. Att få med sig sina medarbetare och forma gemensamma mål framåt. Behov att utveckla ett mer strategiskt och coachande ledarskap – att kunna jobba med en längre tidshorisont och delegera mer till sina avdelningschefer och sina medarbetare.

 

[/vc_column][/vc_row]