Ta kontroll över verksamheten, effektivisera och skapa ökad lönsamhet/ större kundnytta.

Bra och effektivt beslutsfattande förutsätter tillgång till korrekt och aktuell information. Besluten ska leda till att organisationen når sina specifika strategiska mål. Den modell för verksamhetsstyrning som en organisation/företag väljer skall utveckla, planera och stödja genomförandet av den valda strategiska inriktningen. Modellen skall skapa en gemensam bild över hur verksamheten utvecklas och ge svar på affärskritiska frågor.

Verksamhetsstyrning måste inriktas på förståelse, lärande och kommunikation.

Den måste förutom att vara inriktad på finansiella mått, även omfatta icke-finansiella mått som oftast kan ha större betydelse på genomförandet av den strategiska planen. Det kan exempelvis vara mått på kundnöjdhet, medarbetarnas kreativitet, motivation, kunskap och färdigheter eller kvalitet.

Ett vanligt misstag som många företag gör är att de inte skiljer mellan redovisning och styrning. Redovisningen med de legala kraven på bokslut bygger på historik och skall vara korrekt och tillförlitlig. Styrning, som skall skapa flexibilitet, planer och prognoser kan aldrig och skall aldrig bygga på 100 procent tillförlighet. Här är snabbhet viktigare, att de styr mot uppsatta mål och att det är strategin som ligger som grund.

En viktig del i en för företaget/organisationens verksamhetsstyrningsmodell är att ta fram anpassade KPI/nyckeltal som styr mot målen och bygger på företagets strategi. Ingen verksamhet är den andre lik, därför måste unika KPI/nyckeltal utvecklas.

Exempel på hur vi lägger upp vårt uppdrag.

  1. Genomgång av företagets/organisationens strategi och vilka förändringar som man vill uppnå.
  2. Genomgång av vilka mål och effekter som företaget/organisationen vill uppnå med dessa förändringar.
  3. Analys av nuvarande modell för verksamhetsstyrning.
  4. Förslag på utveckling av verksamhetsstyrningsmodell, anpassade KPI:er och målstruktur.
  5. Ett antal workshop med ledningen kring förslaget. Ledningen fattar beslut om förändringar.
  6. Stöd vid implementering.