Personal – tjänsteföretagets största kostnad

Personalekonomi handlar om att ha lite extra kontroll på just personalkostnaderna, en del av kostnadsmassan. Personalkostnaden är den största kostnaden i många företag/tjänsteföretag, och det är vanligt att de ökar vid tillväxt samt att personalkostnaderna är svårare att hålla i (nere) vid neddragningar.

Vi använder nyutvecklade kostnadskalkyler över arbetsgivarens kostnader för anställd personal, utbildningssatsningar, anställning i form av exempelvis rekrytering, inskolning och introduktion samt sjukfrånvaro. Vi hjälper er att räkna på sjukfrånvaro på kort respektive lång sikt för en medarbetare och för hela organisationen. Hur bemannar ni vid sjukdom och i andra situationer? Använder ni vikarier, timavlönade, övertid eller mertid? Ska man egentligen i er situation anställa eller hyra in personal från bemanningsbolag eller konsultfirmor? Vi kan göra räkneunderlagen för ert beslutsfattande.

Personalekonomi – nyckeltal

Vi hittar de nyckeltal som är intressanta i er verksamhet, som personalomsättning, chefstäthet, andel anställda efter anställningsform, sysselsättningsgrad och ålder. Vi tar fram mått som ni sen kan använda innan och efter olika investeringar med regelbundenhet och uthållighet. Vår erfarenhet är att det arbetssättet också brukar ge ekonomiskt resultat.

Förutom att räkna på och analysera kronor i de ekonomiska kalkylerna och rapporterna är det viktigt att veta hur tiden används i organisationen. Frånvaron delas upp i semester, sjukfrånvaro, lagstadgade ledigheter och övrig frånvaro. Hur mycket tid försvinner från arbetet? Hur mycket blir kvar i närvarotid? Etablerade räknemodeller från Svenskt Näringsliv är utgångspunkten. Hur används närvarotiden?

Celavi Verksamhetsutveckling erbjuder inom det personalekonomiska området konsulttjänster som kostnadsanalys, styrning för er verksamhet, rådgivning, utbildning och uppföljning. Vi har följt och verkat inom området under drygt 25 år inom näringslivet och offentlig sektor samt som utbildare i ämnet på universitetsnivå.